Veelgestelde vragen

IIn dit overzicht komen de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden aan de orde. Mocht u nog belangrijke vragen missen, stuur dan een e-mail  via de pagina contact.

1. Voor welke gebieden in Groningen adviseert het Adviescollege Veiligheid Groningen?

Voor de gemeenten Appingedam, Delfzijl, Groningen, Het Hogeland, Loppersum, Midden-Groningen en Oldambt.

2. Hoeveel mensen hebben zitting in het Adviescollege Veiligheid Groningen?

Het Adviescollege bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, onder wie de voorzitter. Het zijn stuk voor stuk deskundige mensen op het terrein van risico’s, veiligheid, bouw, etc.

3. Wat is de taak van het Adviescollege Veiligheid Groningen?

Het onafhankelijke Adviescollege Veiligheid Groningen geeft de ministers van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties gevraagd en ongevraagd advies over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. Daarbij gaat het onder andere om de wijze waarop:

  1. een (actualisatie van een) risicoprofiel voor een gebouw wordt vastgesteld of wordt geactualiseerd,
  2. wordt vastgesteld of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm en
  3. wordt vastgesteld welke maatregelen nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

4. Hoe komt het ACVG tot een besluit?

Eerst kijkt het ACVG of een adviesaanvraag past binnen de opdracht die aan het college is verleend. Zo ja, dan  bepaalt het college of de deskundigheid voor de aanvraag in huis is. Eventueel gaat het college op zoek naar externe partijen die deze deskundigheid kunnen leveren. Verder bespreekt het college van welke organisaties inbreng wenselijk is. Het college is sowieso gehouden om in ieder geval de aardbevingsgemeenten en de inspecteur-generaal bij Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te raadplegen. In de praktijk zullen veelal ook maatschappelijke organisaties en de NCG/uitvoeringsorganisatie worden gevraagd om input te leveren voor het advies. Na alle inbreng zal het college gaan schrijven aan het advies, rekening houdend met de laatste bouwkundige en seismische inzichten, de laatste inzichten over toekomstige gaswinning in Groningen en de uitvoerbaarheid van de regels en de doeltreffendheid van deze regels in de praktijk. Het advies wordt vervolgens aangeboden aan de betrokken minister(s). Iedereen die input heeft geleverd wordt geïnformeerd wat er met hun inbreng is gedaan. Het advies wordt vervolgens op deze website gepubliceerd.

5. Hoe ziet het werkprogramma eruit?

Op dit moment is dat nog niet bekend. Het is de bedoeling dat er jaarlijks een werkprogramma wordt opgesteld waarin de voorziene adviezen voor het komende kalenderjaar staan opgenomen. Voor 2020 wordt die actie snel opgestart. Jaarlijks brengt het adviescollege verslag uit van zijn werkzaamheden en zendt dit verslag aan de ministers van EZK en BZK

6. Wat gebeurt er met een advies van het ACVG?

Het ACVG biedt zijn advies aan de ministers van EZK en BZK. Die zetten het vervolgens om in regelgeving.

7. Wie voert de versterking uit?

De versterking wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Over de aanpak en de stand van zaken van de versterkingsoperatie kunt u hier meer lezen op de website van de NCG: https://www.nationaalcoordinatorgroningen.nl