Veelgestelde vragen

In dit overzicht komen de meest gestelde vragen en bijbehorende antwoorden aan de orde. Als u nog belangrijke vragen mist, stuur dan een e-mail  via de pagina contact.

Over welke gebieden in Groningen adviseert het ACVG?

Over de gemeenten Eemsdelta, Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen en Oldambt.

Hoeveel leden zitten er in het ACVG?

Het adviescollege bestaat uit vier leden, onder wie de voorzitter. Het zijn deskundige mensen op het terrein van risico’s, veiligheid, bouw, etc. Daarnaast maakt het college - als het nodig is - gebruik van externe experts.

Wat is de taak van het ACVG?

Wij geven de ministers van Economische Zaken & Klimaat en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties gevraagd en ongevraagd advies over kaders en normen voor de veiligheid van gebouwen. Daarbij gaat het onder andere om de wijze waarop:

  1. Een (actualisatie van een) risicoprofiel voor een gebouw wordt vastgesteld of wordt geactualiseerd.
  2. Wordt vastgesteld of een gebouw voldoet aan de veiligheidsnorm.
  3. Wordt vastgesteld welke maatregelen er nodig zijn om een gebouw aan de veiligheidsnorm te laten voldoen.

Hoe komt het ACVG tot een advies?

Eerst kijken wij of een adviesaanvraag past binnen de opdracht die het college heeft gekregen. Is dat het geval, dan bepalen wij of de deskundigheid voor de aanvraag in huis is. Eventueel gaan we op zoek naar externe partijen die deze expertise kunnen leveren. Verder bespreken we welke organisaties we gaan consulteren. Het college is overigens verplicht om in ieder geval de aardbevingsgemeenten en de inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) te raadplegen. In de praktijk zullen vaak ook maatschappelijke organisaties en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) worden gevraagd om input te leveren voor het advies.

Na deze consultatieronde beginnen we met het schrijven van het advies, waarbij we rekening houden met actuele bouwkundige en seismische inzichten, de meest recente inzichten over toekomstige gaswinning in Groningen en de uitvoerbaarheid van de regels - plus de doeltreffendheid ervan - in de praktijk. Het advies wordt vervolgens aangeboden aan de betrokken minister(s). Iedereen die input heeft geleverd, wordt geïnformeerd over wat er met zijn inbreng is gedaan. Het advies wordt vervolgens door de minister(s) aangeboden aan de Tweede Kamer en onder meer op deze website gepubliceerd. Lees hier meer over onze werkwijze.

Wat staat er in het werkprogramma?

Elk jaar stelt het ACVG een werkprogramma op. Daarin staan de onderwerpen waarover het ACVG verwacht te adviseren in het volgende kalenderjaar en een verslag van de geplande werkzaamheden. Het werkprogramma voor 2021 is vastgesteld door de ministers van EZK en BZK en in de herfst van 2020 aangeboden aan de Tweede Kamer.

Wat gebeurt er met een advies van het ACVG?

Wij presenteren ons advies aan de ministers van EZK en BZK. Zij gebruiken het voor de besluiten die zij moeten nemen en zetten de uitkomsten bijvoorbeeld om in regelgeving.

Wie voert de versterking uit?

De versterking wordt uitgevoerd door de Nationaal Coördinator Groningen (NCG). Over de aanpak en de stand van zaken van de versterkingsoperatie kunt u meer lezen op de website van de NCG.