Versterking van woningen in Loppersum.

Advies ACVG: Maak duidelijke afspraken over gebruik van nieuwe kennis en inzichten

03 september 2020

Het Adviescollege Veiligheid Groningen adviseert de ministers van EZK en BZK bij het aardbevingsbestendig maken van gebouwen in Groningen gebruik te maken van de nieuwste kennis en inzichten. Dat komt ten goede aan de kwaliteit en snelheid van de versterkingsopgave en is daarom cruciaal voor de veiligheid in Groningen. Het is daarbij wel belangrijk dat er duidelijke afspraken over worden gemaakt. Dat schrijft het ACVG in zijn advies over het wetsvoorstel voor de versterkingsopgave.

Het ACVG-advies gaat specifiek over sommige onderdelen van het wetsvoorstel die verder worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van bestuur (AMvB) of een ministeriële regeling.

Criteria

Bij nieuwe kennis en inzichten kun je denken aan updates van de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen (NPR) en de Hazard and Risk Assessment (HRA). Of het verwerken van nieuwe kennis over de ondergrond en het versneld afbouwen van de gaswinning.

Het kan voorkomen dat door het gebruik van nieuwe kennis verschillen ontstaan in de benodigde versterkingsmaatregelen. Dat is soms lastig uit te leggen en kan op sociaal-maatschappelijk gebied tot onwenselijke gevolgen leiden. Het ACVG vindt het belangrijk dat criteria worden vastgesteld aan de hand waarvan wordt bepaald wanneer en hoe nieuwe kennis wordt gebruikt. Zoals de afspraak dat voor het invoeren van nieuwe kennis een redelijke termijn wordt gehanteerd en dat na de beoordeling van een woning geen aanpassingen meer volgen.

Veiligheid

Het ACVG vindt het eveneens belangrijk dat wordt vastgelegd dat bij het gebruik van nieuwe regels voor het vaststellen van risicoprofielen de opname en beoordeling van een woning mogelijk blijft. Dat kan bijvoorbeeld door af te spreken dat de mogelijkheid voor bewoners om zelf een opname aan te vragen beschikbaar blijft. Zo is het voor bewoners transparant en inzichtelijk hoe het risicoprofiel van hun woning is vastgesteld. Daarnaast kunnen zij op deze manier controleren dat er geen afbreuk wordt gedaan aan hun veiligheid.

Uitleg over wat een AMvB en een ministeriële regeling is.

Wetsvoorstel versterkingsopgave

Op dit moment (3 september 2020) wordt gewerkt aan het wetsvoorstel Versterking gebouwen Groningen. In het voorstel wordt vastgelegd hoe de versterkingsopgave wordt aangestuurd door de overheid. Het wetsvoorstel beschrijft op hoofdlijnen het versterkingsproces en de rolverdeling tussen betrokken partijen.Specifiekere regels of details kunnen worden uitgewerkt in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of een ministeriële regeling. Zoals de regels en kaders om tot beoordeling en waar nodig versterking van een woning te komen. Deze regels hebben betrekking op de veiligheid, daarom is het de wettelijke taak van het ACVG om hierover te adviseren.

Het advies van het ACVG gaat om onderstaande regels en kaders:

  • De manier waarop een risicoprofiel wordt vastgesteld.
  • De wijze waarop wordt beoordeeld of een gebouw aan de veiligheidsnorm voldoet en hoe wordt beoordeeld welke maatregelen nodig zijn om daaraan te voldoen.

Reactie ministers

Het ACVG heeft op 14 mei 2020 de adviesaanvraag van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ontvangen. Het college heeft het advies op 21 juli 2020 naar de ministers van EZK en BZK gestuurd. Alle conclusies en aanbevelingen van het ACVG aan de ministers over wat er in regelgeving moet worden vastgelegd over de veiligheid van gebouwen bij de versterkingsoperatie zijn terug te lezen in het advies. De ministers van EZK en BZK schrijven op 3 september 2020 aan de Tweede Kamer dat ze het advies meenemen bij het uitwerken van de AMvB.

Voorbehoud

Het wetsvoorstel is nog in ontwikkeling waardoor de definitieve tekst nog niet vaststaat en het daarmee onzeker is of deze specifiekere regels er moeten komen. Het advies van het ACVG moet daarom met dat voorbehoud gelezen worden.

Foto: Nationaal Coördinator Groningen


Document: ACVG-advies met betrekking tot de Algemene Maatregel van Bestuur