ACVG positief over praktijkaanpak

ACVG positief over praktijkaanpak

11 november 2021

De praktijkaanpak is valide en geschikt om normbesluiten te nemen.  In zo'n besluit staat of een gebouw voldoende veilig is of mogelijk moet worden versterkt. Dit concludeert het ACVG in zijn advies aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

De praktijkaanpak is een van de maatregelen uit het Versnellingspakket dat Groningse bestuurders samen met de ministers van EZK en BZK begin vorig jaar hebben vastgesteld. In opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Bedrijfsbureau Bouwimpuls (BBI) deze aanpak verder uitgewerkt.   

Het ACVG is positief omdat bij de praktijkaanpak de Nederlandse Praktijk Richtlijn 9998 (NPR 9998) altijd de basis vormt bij de beoordeling van de veiligheid van een gebouw. Wel benadrukt het college het belang van kwaliteitscontrole door de NCG. Zo kan worden bewaakt of de uitvoering van de aanpak overeenkomt met de omschrijving ervan door BBI.

Pluspunt

Dat bij de praktijkaanpak zowel de beoordeling van een gebouw als het ontwerp en de uitvoering van de versterking bij één partij is ondergebracht, beschouwt het ACVG als een belangrijk pluspunt. Ook de bewoners weten zo eerder waar zij aan toe zijn. Dankzij de inzet van ervaren deskundigen en een gelaagde werkwijze (van eenvoudige tot complexe berekeningen), kan het hele proces ook sneller verlopen. Het ACVG adviseert de ministers dat de NCG goed in de gaten houdt of deze versnelling ook echt wordt gerealiseerd.   

De praktijkaanpak is niet geschikt voor de gehele versterkingsoperatie. Sommige gebouwen zijn namelijk te complex en vereisen een volledige een-op-een-beoordeling. Het ACVG vindt dat de praktijkaanpak ook breder kan worden ingezet dan alleen bij de huidige werkvoorraad van BBI. Hierbij denkt het adviescollege met name aan de typologieaanpak. Volgens het ACVG zouden ook andere partijen met voldoende deskundigheid in huis de praktijkaanpak kunnen toepassen. Daarvoor moet dan wel eerst een meer feitelijke procesbeschrijving beschikbaar zijn. 

Reactie ministers

De ministers van BZK en EZK hebben op 11 november 2021 een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staat dat zij het advies van het ACVG overnemen.