een bakstenen muur met betonnen trap

ACVG betrokken bij opvolging advies over typologieaanpak

17 februari 2021

Het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) blijft betrokken bij de typologieaanpak. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK) hebben het ACVG gevraagd om te beoordelen of het ACVG-advies uit november 2020 goed opgevolgd wordt.

De typologieaanpak is ontwikkeld om Groningen sneller veilig te maken. Bij deze aanpak worden woningen ingedeeld aan de hand van vergelijkbare bouwkundige kenmerken, waardoor de versterking meer seriematig kan worden aangepakt. Dat is navolgbaar voor de woningeigenaar en gaat een stuk sneller dan de huidige aanpak, waarbij iedere woning nog afzonderlijk wordt doorgerekend. Deze seriematige manier van werken zorgt er ook voor dat er minder verschillen ontstaan. De typologieaanpak is door TNO ontwikkeld.

In november 2020 heeft het ACVG een advies uitgebracht over de typologieaanpak. In dit advies heeft het ACVG zijn vertrouwen in deze aanpak uitgesproken en een beperkt aantal verbeterpunten en resterende controles benoemd. Deze moeten succesvol worden uitgevoerd voordat de typologieaanpak volledig kan worden toegepast. TNO is op dit moment bezig met het uitwerken hiervan.

Het ACVG is gevraagd om uiterlijk 1 april 2021 te beoordelen of de verbeteringen en controles van TNO voldoen aan de eisen die zijn gesteld in het advies. Ook wordt gevraagd om in overleg met de Nationaal Co√∂rdinator Groningen (NCG) de uitvoerbaarheid van die verbeterpunten mee te nemen. Het verzoek van de ministers gaat over de uitwerking van het eerdere advies van het ACVG en is daarom geen nieuwe adviesvraag.  

Zodra het ACVG tot een oordeel is gekomen wordt dit vervolgens besproken in een begeleidingscommissie. Deze commissie bestaat uit een afvaardiging van de ministeries van EZK en BZK, TNO, NCG en ACVG. De ministers besluiten over het vervolg van de aanpak. De aanvullingen van TNO en het oordeel van het ACVG daarop worden toegevoegd aan het eindrapport over de typologieaanpak.


Lees ook: